Algemene voorwaarden

Foxer Agency voor Talent

FoxerAgency Europe is gevestigd in Amsterdam en staat bij de Kamer van Koophandel in het Handelsregister ingeschreven onder nummer . Het bedrijf wordt hierna ‘FAE’ genoemd. FAE hanteert naast deze algemene voorwaarden voor talent nog aparte algemene voorwaarden: – voor onze opdrachtgevers.

Algemeen

Artikel 1 . begrippen

1.1 Onder “talent” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedereen die op voorstel van FAE deelneemt aan een optreden als presentator, artiest, (stem)acteur, model of (edel) figurant.

1.2 Onder “optreden” wordt in ieder geval verstaan : acteren, musiceren, dansen, figureren voor een geluids-, video- of filmopname of voor publiek alsmede model staan bij fotografie, modeshows of promotiewerkzaamheden. Onder “optreden” kunnen dus zowel activiteiten begrepen worden die onder artiestenregeling voor de loonheffing vallen als andere activiteiten.

1.3 Genoemde bedragen voor de beloning zijn bruto bruto exclusief agency en inclusief management fee. Indien BTW plichtig en in het bezit van juist VAR Winst Uit Onderneming exclusief BTW. Artiest zal zelf zorg dragen voor afdracht van belastingen en sociale premies en voor betaling hiervan. Beschikt de artiest niet over een VAR WUO dan zal het bedrag verloond worden via IB47. Het IB47- formulier is bedoeld voor artiesten die af en toe een klus doen. Artiest is verplicht om de inkomsten over de werkzaamheden bij de IB-aangifte op te geven bij de overige inkomsten (eventueel verminderd met de gemaakte kosten). FAE is verplicht deze vergoeding met een IB47 formulier te laten registeren bij de belastingdienst.

1.4 Onder “(extra) gebruiksrechten” worden alle bedragen verstaan die (mede) namens talent aan opdrachtgevers in rekening kunnen worden gebracht voor gebruik van beeld – of geluidsmateriaal waar door talent aan mee is gewerkt. Om “extra gebruiksrechten ” gaat het als er sprake is van, ten opzichte van de oorspronkelijke overeenkomst, herhaald, meer uitgebreid of langduriger gebruik.

1.4 1.5 FAE behoudt zich te allen tijde het recht voor mensen die zich hebben aangemeld zonder opgaaf van reden te weigeren.

Artikel 2. toepasselijkheid

2.1 Talent gaat er door inschrijving bij FAE mee akkoord dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle in deze algemene voorwaarden genoemde werkzaamheden door FAE voor talent en alle daaruit voortvloeiende opdrachten voor talent en de daarmee gemoeide financiële afwikkeling.

2.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende door talent gehanteerde algemene voorwaarden zijn nimmer van toepassing voor wat betreft de verhouding met FAE of met opdrachtgevers van FAE tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Vertegenwoordiging door Foxer Agency Europe.

Artikel 3. machtiging

3.1 Door inschrijving bij FAE heeft talent FAE gemachtigd om talent voor te stellen aan opdrachtgevers voor deelname aan optredens. Tevens heeft talent FAE reeds nu voor als dan bij uitsluiting gemachtigd om voor financiële afwikkeling te zorgen van opdrachten uitgevoerd door talent en eventuele daaruit voortvloeiende (extra) gebruiksrechten, een en ander zoals nader bepaald in de artikelen 8, 9 en 10 van deze algemene voorwaarden. Als de acteur een agent heeft zal deze hiervoor zorg dragen en speelt FAE geen rol.

3.2 Voor optredens waarbij FAE als eerste talent voorstelt voor deelname is het aan talent niet toegestaan om zich vervolgens voor dat optreden door een ander te laten vertegenwoordigen, dan wel zelf het optreden met opdrachtgever overeen te komen.

3.3 Het is talent niet toegestaan om buiten FAE om met klant(en) van FAE in contact te treden voor (eventuele) nieuwe opdrachten en/of voor de financiële afwikkeling van een opdracht.

3.4 FAE kan talent wel voorstellen voor, doch geenszins verbinden tot een optreden zonder instemming van talent.

3.5 FAE is gerechtigd beeld- en geluidsmateriaal van talent te gebruiken bij promotiereclame en verkoopactiviteiten door middel van presentaties of uitingen in publiciteitsmedia en internet, zonder dat hiervoor aan talent enige vergoeding verschuldigd is.

Artikel 4. aanvaarding van opdrachten en overeenkomsten voor ( extra) gebruik

4.1 Indien talent mondeling of schriftelijk akkoord gaat met een door FAE voorgelegd aanbod voor een optreden ontstaat een overeenkomst van opdracht tussen talent en de door FAE genoemde opdrachtgever. Daardoor verbindt talent zich niet alleen jegens FAE maar ook jegens de door FAE genoemde opdrachtgever om het optreden ook daadwerkelijk uit te voeren op de tijd, plaats en wijze zoals besproken en voor de genoemde beloning en volgens hetgeen nader bepaald is in de artikelen 5, 6 en 7 van deze algemene voorwaarden.

4.2 Indien daaromtrent niets nader bepaald is wordt iedere overeenkomst van opdracht voor een optreden geacht mede te behelzen een overeenkomst betreffende de gebruiksrechten waarbij alle gebruiksrechten en voor zover mogelijk alle overige auteursrechtelijke rechten in de meest ruime zin aan opdrachtgever worden overgedragen en waarbij de overeengekomen beloning wordt geacht mede de wettelijke redelijke vergoeding voor deze overdracht te omvatten.

4.3 Doordat talent mondeling of schriftelijk akkoord gaat met een door AMF voorgelegd aanbod voor overdracht van (extra) gebruiksrechten ontstaat een (eventueel auteursrechtelijke) overeenkomst over (extra) gebruik van beeld- of geluidsmateriaal tussen talent en opdrachtgever.

4.4 Indien opdrachtgever een optie op of een boeking van een talent wenst te annuleren, dan geldt dat dit voor in Nederland woonachtige talenten meer dan 48 uur voor aanvang van de opdracht dient te gebeuren. In dat geval zijn er geen kosten verbonden aan de annulering. Voor annulering tussen 48 en 24 uur voor aanvang van de opdracht is opdrachtgever 50% van het overeengekomen honorarium, de Bureau commissie en administratiekosten met een minimum van € 85,- verschuldigd. Voor annulering door opdrachtgever ter plaatse is opdrachtgever het gehele overeengekomen honorarium en alle additionele kosten verschuldigd. Verplichting van talent jegens opdrachtgevers.

Artikel 5. het juist en volledig uitvoeren van de opdracht

5.1 Talent is verplicht de opdracht zoals overeengekomen volledig uit te voeren, dat wil zeggen voor de volledige duur van het optreden. Voldoet talent hieraan niet of niet volledig dan vervalt ieder recht op beloning voor de opdracht.

5.2 FAE wordt nimmer opdrachtgever of werkgever van talent, noch is FAE ooit aansprakelijk te stellen voor nalatigheid of niet nakoming van de kant van opdrachtgevers. Tussen talent en FAE ontstaat door acceptatie van een opdracht door talent geen andere rechtsverhouding dan die welke in deze algemene voorwaarden geregeld wordt.

5.3 Indien het talent de overeenkomst met de opdrachtgever, die al dan niet door tussenkomst van FAE tot stand is gekomen, niet of gebrekkig nakomt of zich in negatieve zin over de opdrachtgever uitlaat, kan FAE niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, die daaruit voor de opdrachtgever mocht voortvloeien, behalve voor opzet en grove schuld.

5.4 Talenten verplichten zich om W.A. verzekerd te zijn tijdens de(overeengekomen)werkzaamheden. Talenten verplichten zich tevens verzekerd te zijn voor ziektekosten tijdens de werkzaamheden en indien nodig een reisverzekering af te sluiten.

5.5 FAE is noch jegens Talenten, noch jegens opdrachtgever en derden aansprakelijk voor ongevallen, (blijvende) invaliditeit en overlijden van op weg van en/of naar de opnameplaats en tijdens de opnamen. Financiële afhandeling door FAE.

Artikel 6. incasso en administratie door FAE

6.1 FAE is door talent bij uitsluiting gemachtigd om voor de aan talent toekomende beloning voor op voorstel van FAE uitgevoerde opdrachten of daaruit voortvloeiende overdracht van (extra) gebruiksrechten mede namens talent een rekening te zenden aan de betrokken opdrachtgever. Het is talent niet toegestaan om zelf een rekening voor deze beloning aan opdrachtgever te zenden, noch deze door een ander te doen zenden, noch om op enigerlei wijze tot incasso van de beloning over te gaan zonder een rekening te zenden of doen zenden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 FAE is te allen tijde gerechtigd de opdracht voor incasso van talent toekomende bedragen aan een derde over te dragen. Eventueel niet verhaalbare of incasseerbare incassokosten en dergelijke worden in mindering gebracht op de beloning van talent.

6.3 FAE is te allen tijde gerechtigd de incasso van aan talent toekomende bedragen te staken, doch uitsluitend indien hiervan onverwijld schriftelijk melding wordt gemaakt aan betrokken talent.

Artikel 7. uitbetalen aan talent en wettelijke inhoudingen door FAE

7.1 FAE is uitsluitend en pas dan als een opdrachtgever de aan een talent toekomende beloning aan FAE heeft betaald verplicht om tot uitbetaling aan talent over te gaan. FAE kan nimmer worden aangesproken door opdrachtgevers niet of niet volledig betaalde beloningen.

7.2 Alle genoemde bedragen door FAE aan talent zijn bruto bruto bedragen.

Artikel 8. betaling en medewerking door talent

8.1 Talent is verplicht om aan FAE op eerste verzoek persoonlijke gegevens bekend te maken zoals: geboortedatum, sofinummer, bank- of girorekeningnummer, adres. Tevens is talent verplicht om aan FAE op eerste verzoek een kopie van een geldig paspoort en eventueel van werk- en/of verblijfsvergunning ter hand te stellen. Zolang talent hieraan (gedeeltelijk) niet voldoet is FAE niet verplicht het talent uit te betalen.

8.2 Talent is verantwoordelijk voor het doorgeven van zijn/haar rekeningnummer. Als blijkt dat het een onjuist rekeningnummer is, zijn de kosten voor het terugkrijgen van het geld voor het talent.

8.3 FAE houdt een uitbetalingstermijn aan van 3 maanden. Mocht het talent 3 maanden na het aanmaken van de declaratie geen aanspraak hebben gemaakt op het honorarium, dan zal het recht op dat honorarium komen te vervallen. FAE behoudt zich het recht voor, na 3 maanden niet meer tot uitbetaling over te gaan vanwege nalatigheid van talent.

Artikel 9 persoonlijke gegevens

9.1 Door het model verstrekte persoonlijke gegevens en/of beeldopnamen en/of door FAE gemaakte beeld opnamen worden bij inschrijving eigendom van FAE. FAE verkrijgt hierover het gebruiksrecht. FAE heeft het recht om persoonlijke gegevens en beeldopnames van het talent aan derden ter beschikking te stellen, al dan niet tegen betaling, om deze te publiceren in een fotoboek, op Cd-Rom, op het internet, of via enige andere weg te verspreiden, uit te zenden, te publiceren en/of te gebruiken in de ruimste zin des woords. Talent verklaart door inschrijving akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden van FAE.

Artikel 10 Toepasselijk recht

10.1 Alle geschillen ontstaan door of verband houdende met de Door FAE onder deze algemene voorwaarden gedane werkzaamheden zullen worden beoordeeld naar Nederlands recht, en zullen, behoudens andersluidende bepaling van dwingend recht, bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Foxer Faces algemene voorwaarden volwassenen

Om mijn boekingskansen te vergroten, geef ik hierbij agentuur “FoxerAgency , ROKIN” de opdracht om mij op mijn verzoek door middel van online profiel / boekingskaart gedurende 36 maanden via het internet aan serieuze klanten uit de mode- en reclamewereld (bijv. Fotografen, reclamebureaus, filmproducties, modetijdschriften, evenementenbureaus) te presenteren en te bemiddelen. Daarom ga ik akkoord met het betalen van een jaarlijkse bemiddelingsvergoeding ter hoogte van euro 150,00.

Bij personen onder de 18 jaar moet de overeenkomst door een ouder/verzorger of wettelijk vertegenwoordiger worden gesloten.

Agentuur FoxerAgency verplicht zich onmiddellijk na ontvangst van deze bemiddelingsovereenkomst tot de presentatie en bemiddeling van mijn persoon. Ik verplicht mij ertoe om de jaarlijkse vergoeding ter hoogte van euro 150,00 binnen 14 dagen te betalen. Direct na betaling ontvang ik mijn persoonlijke login en wachtwoord voor het internationale modellenportal www.foxeragency.com

FoxerAgency is gespecialiseerd in de bemiddeling van foto- en reclamemodellen tussen de 15 en 80 jaar. Personen onder de 18 jaar hebben toestemming van een ouder/verzorger nodig.

Foxer Faces algemene voorwaarden kinderen

Om de boekingskansen van mijn kind te vergroten, geef ik (de ouder/verzorger) hierbij agentuur “FoxerAgency” opdracht om mijn kind op mijn verzoek door middel van online profiel / boekingskaart gedurende 36 maanden via het internet aan serieuze klanten uit de mode- en reclamewereld (bijv. Fotografen, reclamebureaus, filmproducties, modetijdschriften, evenementenbureaus) te presenteren en te bemiddelen. Daarom ga ik akkoord met het betalen van een jaarlijkse bemiddelingsvergoeding ter hoogte van euro 150,00.

Agentuur FoxerAgency verplicht zich onmiddellijk na ontvangst van deze bemiddelingsovereenkomst tot de presentatie en bemiddeling van mijn kind. De ouder/verzorger verplicht zich ertoe om de jaarlijkse vergoeding ter hoogte van euro 150,00 binnen 14 dagen te betalen. Direct na betaling ontvangt de ouder/verzorger zijn persoonlijke login en wachtwoord voor het internationale kinderportal www.foxeragency.com. Agentuur FoxerAgency is gespecialiseerd in de bemiddeling van baby- en kindermodellen tussen de 0 en -15 jaar.

Principes, diensten en bemiddeling. Onderwerp van de overeenkomst tussen het kindermodel en agentuur FoxerAgency ("hierna FoxerAgency") zijn de volgende diensten. Persoonlijke bemiddeling bij aanvragen van klanten en advies bij opdrachten.

• Een eigen login met wachtwoord voor het beheren van de foto’s en gegevens van uw kind op ons kinderportal

• Telefonisch advies, ondersteuning en begeleiding bij alle vragen rondom de modellen business.

• Een Sed-Card om als pdf-bestand te versturen.

• Professioneel online profiel / boekingskaart met gedetailleerde presentatie.

• Internethuur van het online profiel/de online boekingskaart voor de volledige duur van het contract.

• Opname in het zoeksjabloon (100% gegevensbescherming).

• 24-uurs bewerkbaarheid van alle gegevens evenals 24-uur online aanwezigheid van het profiel.

• Fotogalerie met tot 100 MB aan foto’s

LOOPTIJD / BEËINDIGING

Deze overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 36 maanden en begint op de dag van indiening van de bemiddelingsovereenkomst door een ouder/verzorger van het kindermodel, waarbij FoxerAgency onmiddellijk na ontvangst van deze bemiddelingsovereenkomst initiatieven moet ontplooien.

BEMIDDELING / BOEKING

FoxerAgency streeft ernaar om het kindermodel naar zijn klanten te bemiddelen voor gerenommeerde brochure- en catalogi-reclames, film- en tv-producties, evenals productpromoties en modeshows. Een potentiële overeenkomst (opdracht) na de contactbemiddeling wordt rechtstreeks gesloten tussen de ouder van het kindermodel en de betreffende klant van FoxerAgency. Een dergelijke overeenkomst tussen een klant van FoxerAgency en de ouder/verzorger van het kindermodel ligt niet binnen de invloedssfeer van FoxerAgency en kan daarom niet worden gegarandeerd. De frequentie van opdrachten hangt van de vraag naar het betreffende type af, daarom kan hierover geen concrete informatie worden gegeven. Mocht het kindermodel vanwege een gebrek aan vraag door de klanten van FoxerAgency geen opdrachten krijgen, dan valt dit niet binnen de verantwoordelijkheid van FoxerAgency en is FoxerAgency niet verplicht vervangende of andere diensten te verlenen, ook omdat FoxerAgency zich inspant voor bemiddeling maar geen garantie op succes van deze bemiddeling is verschuldigd.

OPDRACHTEN

Aanbiedingen voor boekingen van het kindermodel worden per e-mail of telefonisch doorgegeven aan de ouder/verzorger door FoxerAgency. Wanneer de ouder/verzorger van het kindermodel een opdracht als onacceptabel beschouwt, dan heeft deze het recht om deze zonder opgaaf van redenen af te wijzen. Het kindermodel kan nooit worden verplicht om een opdracht aan te nemen.

OPDRACHTAFHANDELING

In geval van het accepteren van een opdracht van een klant van FoxerAgency door de ouder/verzorger van het kindermodel, zijn het kindermodel en de ouder/verzorger verplicht om deze zo goed mogelijk af te handelen. Wanneer het kindermodel/de ouder/verzorger niet of te laat op de overeengekomen afspraak verschijnt - uitgezonderd door overmacht (ongeluk, ziekte) - dan heeft FoxerAgency het recht, de overeenkomst per direct, zonder opgaaf van redenen, te beëindigen. Een directe, voortijdige beëindiging van de overeenkomst door FoxerAgency is ook mogelijk, wanneer de ouder/verzorger van het kindermodel belangrijke bepalingen van de overeenkomst schendt.

EIGEN OPDRACHTEN

FoxerAgency staat toe dat er ook met andere modellenbureaus wordt samengewerkt waarbij ook daar bemiddelde of zelf bemiddelde opdrachten mogen worden aangenomen.

PRESENTATIE

De ouder/verzorger van het kindermodel verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord, dat de foto’s en gegevens van het kindermodel ten behoeve van klanten van FoxerAgency op www.foxeragency.com of een andere door FoxerAgency geëxploiteerde website worden gepubliceerd. FoxerAgency verbindt zich er echter toe de gegevens van het kindermodel vertrouwelijk te behandelen en alleen zichtbaar te maken voor haar klanten. Dit met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

BEVOEGDE RECHTBANK

De bevoegde rechtbank: Nederland. De wettelijke vertegenwoordiger (ouder/verzorger) van het kind verklaart door het verzenden van dit formulier dat hij/zij alle punten van de overeenkomst heeft gelezen en daarmee akkoord gaat.

AANVULLENDE AFSPRAKEN

Aanvullende afspraken en wijzigingen van de overeenkomst dienen voor hun geldigheid schriftelijk te worden vastgelegd, van deze bepaling mag ook alleen schriftelijk worden afgeweken.

BEMIDDELINGSPROVISIE

In het geval van een succesvolle bemiddeling hoeft de ouder/verzorger van het kindermodel geen aparte bemiddelingsvergoeding af te dragen zodat de volledige vergoeding voor de boeking aan de ouder/verzorger van het kindermodel wordt uitbetaald. De vergoeding voor de boeking voor het kindermodel is afhankelijk van de opdracht. Afhankelijk van de opdracht kan uw kind rekening houden met een vergoeding voor de boeking van tussen de €300 en €450. Naast de vergoeding voor de boeking krijgt de ouder/verzorger van het kindermodel alle gemaakte kosten (bijv. daadwerkelijke reiskosten, eventuele overnachting incl. ouders/verzorgers en overige kosten) door de opdrachtgever betaald.

BEGELEIDING VAN EEN MINDERJARIGE

Kindermodellen moeten begeleid door een ouder/verzorger naar de overeengekomen opdracht komen en de ouder/verzorger moet ook gedurende de hele opdracht aanwezig zijn.

KOSTEN

De jaarlijkse vergoeding voor de onder §1 genoemde diensten bedraagt slechts euro 150,00.

FOTOSELECTIE / EIGEN FOTO’S

De ouder/verzorger is zelf verantwoordelijk voor de fotoselectie van zijn/haar kind. Wij adviseren het gebruik van uitsluitend gerenommeerde, voordelige of professionele foto’s (foto’s gemaakt door fotografen of goede zelfgemaakt foto’s). De ouder/verzorger verbindt zich er verder toe om geen foto’s te presenteren waarop het kind weinig of schaars gekleed is.

BETALINGSWIJZE (BEMIIDDELINGSVERGOEDING)

De ouder/verzorger verbindt zich ertoe de vergoeding voor bemiddeling door het online portal www.foxeragency.com ter hoogte van euro 150,00 binnen 14 dagen te betalen.

HERROEPINGSRECHT

FoxerAgency verbindt zich ertoe om onmiddellijk na ontvangst van deze bemiddelingsovereenkomst op verzoek van de ouder/verzorger van het kindermodel met de presentatie en bemiddeling van het kindermodel te beginnen en alle diensten conform de overeenkomst volledig te verlenen.

Klanten, die gebruiker zijn, hebben het recht om zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen af te zien van een op afstand of buiten een verkoopruimte gesloten bemiddelingsovereenkomst. De herroepingstermijn gaat in om de dag van het sluiten van de overeenkomst. De gebruiker heeft echter geen herroepingsrecht, wanneer FoxerAgency op verzoek van de gebruiker nog vóór het verstrijken van de herroepingstermijn met het verlenen van de diensten conform de overeenkomst is begonnen en de diensten vervolgens volledig werden verleend.

Voor het uitoefenen van het herroepingsrecht moet de gebruiker door middel van een duidelijke herroepingsverklaring, onder vermelding van naam, adres en boekingscode, per e-mail de herroeping melden. Voor naleving van de deadline is het voldoende dat de verklaring vóór het verstrijken van de periode van 14 dagen wordt verzonden.

Per e-mail aan: info@foxeragency.nl

Wanneer de gebruiker gebruikmaakt van zijn/haar herroepingsrecht en er op zijn/haar verzoek nog vóór het verstrijken van de herroepingstermijn door FoxerAgency diensten zijn verleend, is hij/zij verplicht een redelijke vergoeding te betalen voor de tot dan toe verleende diensten. Het herroepingsrecht wordt ook verleend aan klanten die geen gebruiker zijn, maar in dat geval worden er annuleringskosten in rekening gebracht ter hoogte van euro 99,00.

SLOTBEPALINGEN

Direct na ontvangst van de betaling van de bemiddelingsvergoeding ontvangt ouder/verzorger van het kindermodel per e-mail login en wachtwoord voor het online portal www.foxeragency.nl