ANBI GEGEVENS

Algemeen Nut Beogende Instelling

Foxer Talent is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor gelden een aantal fiscale voordelen.

Zo kan een donateur onder voorwaarden giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Daarnaast hoeft de vereniging geen belasting over giften te betalen. We gaan ordelijk om met maatschappelijke financieringsbronnen. Dit betekent dat wij niet alleen maatschappelijke projecten uitvoeren, maar eveneens dat wij beperkt vermogen opbouwen met als doel schommelingen in de exploitatie op te vangen.

Organisatie

Stichting Foxer Talent

KvK / Stichtingen register

85111554

RSIN

862010196

BANK rekeningnummer

NL92 INGB 0675 4736 75

Opstelling jaarrekeningen

Register accountant Accountants OAMKB

Onze toezichthouder is momenteel register accounttant Accountants OAMKB

Contactgegevens

Postadres: Kapellerpoort 1, 6041 HZ Roermond

Telefoon

06–247 62 689

Email

info@foxertalent.nl

Doelstelling

De kwetsbare jongeren en jongvolwassenen hebben altijd onze speciale aandacht. Onze instelling werkt met vluchtelingen, statushouders, jongeren met een migratie-achtergrond, jongeren en jongvolwassenen met lichte opvoed- en opgroeiproblemen, jongeren die uitgesloten (dreigen te) worden wegens hun seksuele oriëntatie, chronisch psychische problemen, lichamelijke beperking en jongeren met meervoudige problematiek (zoals ex- gedetineerden) of jongeren zonder startkwalificatie.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

– het uitvoeren van maatschappelijke projecten voor jongeren;

– het organiseren van een jongeren ontmoetingsplaats, zowel virtueel als fysiek;

– het samenbrengen van jongeren met verschillende achtergronden en leefomstandigheden;

– Het begeleiden en trainen van jongeren – al dan niet met complexe hulpvragen zoals werkloze jongeren, kwetsbaren, achterstandswijken, boulimia, anorexia en voortijdig schoolverlaters - richting maatschappelijke participatie, (aanvullende) scholing en/of (vrijwilligers)werk;

Beleidsplan (2022 – 2026)

 

BELEIDSPLAN (2022 – 2026) INFORMATIE BELASTINGDIENST

BESTUURSSAMENSTELLING

Bij oprichting zijn de volgende bestuursleden aangetreden. In de toekomst worden aanvullende bestuursleden met specifieke competenties geworven.

L. Sijpenhof, Voorzitter

M. Lamghari, Secretaris

A. Jaab, Penningmeester

Beloningsbeleid

Bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Vrijwilligers van de stichting kunnen in aanmerking komen voor een vrijwilligersvergoeding conform fiscale richtlijnen zoals bepaald door de Belastingdienst.

Activiteitenverslag

De stichting start in eind 2022 met haar activiteiten. Om de te organiseren activiteiten van de stichting te bekostigen worden er aanvragen ingediend bij een aantal vermogensfondsen en steunstichtingen.

Balans / Staat van baten en lasten

De stichting Foxer Talent is opgericht en ingeschreven bij de KvK op 06-01-2022.