OVER ONS

GOVERNANCE CODE

Foxer Talent is op de hoogte van maatschappelijk verantwoord ondernemen en conformeert zich daarom aan de regels zoals deze zijn vastgelegd in de good Covernance Code.

 

Verantwoording pas toe én leg uit over alle principes

De Code bestaat uit acht principes die ruim gesteld zijn, maar ook verplichtend zijn. Daarom geldt voor alle principes van de Governance Code Cultuur: ‘pas toe én leg uit’. Nieuw ten opzichte van de vorige Code is dat de acht principes allemaal toegelicht moeten worden in het jaarverslag, zelfs als er niet vanaf wordt geweken.

Bij elk principe zijn aanbevelingen opgesteld die concrete aanwijzingen geven voor handelen. Voor de aanbevelingen geldt: ‘pas toe óf leg uit’. Ze zijn niet vrijblijvend, maar er kan, net zoals in de vorige Code, gemotiveerd afgeweken worden van de aanbevelingen.

Maatschappelijke doelstelling

De culturele waarden die de organisatie wil creëren, overdragen en/of bewaren voor en in de samenleving, komen samen in de maatschappelijke doelstelling. Deze maatschappelijke doelstelling biedt de organisatie een kader voor haar strategie, beleid en uitvoering. Ook creëert deze doelstelling ruimte voor de dialoog met de belanghebbenden. Zo laat de organisatie zien hoe zij zich verhoudt tot de samenleving en haar belanghebbenden. De maatschappelijke doelstelling is opgenomen als een nieuw principe.

TAAKVERDELING

Er heerst soms verwarring over de taakverdeling tussen bestuur en toezicht. In de Code is een scherpere afbakening van de verschillende rollen van de toezichthouder (toezichthouder, werkgever en adviseur) aangebracht om rolverwarring of zelfs rolvermenging te voorkomen.

 

Belangenverstrengeling, ongewenste belangenverstrengeling en tegenstrijdig belang

In de Code wordt expliciet stilgestaan bij de diverse vormen van belangenverstrengeling. Hiervan worden definities gegevens. Het is heel erg van belang om je als organisatie bewust te zijn van de verschillende mogelijkheden van toezicht, goed bestuur en belangenverstrengeling en hier bewust het gesprek over aan te gaan.

Lees hier wat er nieuw is:

GOVERNANCE CODE