MIJN VERHAAL

 

 

Samenwerking

Van jouw visie, met mijn advies naar ons plan. Laten we samen werken aan een betere online zichtbaarheid van jouw website. Het is tijd dat jouw verhaal verteld en gehoord moet worden. Ik bied jou een podium.

Mijn naam is La-Jeria, verhalenverteller en communicatieadviseur. Ik vertaal ideeën, visies en verhalen van ondernemers naar een krachtige boodschap. Jouw boodschap moet gezien worden en dat kan alleen als jij de online zichtbaarheid van je website verbeterd. Ik help zowel kleine als middelgrote organisaties en zelfstandig ondernemers die een mooi verhaal te vertellen hebben, maar niet precies weten hoe ze dit op papier moeten zetten. Samen stellen wij een plan van aanpak op. Online zichtbaar zijn is een proces waarin content, context en consistentie een grote rol spelen.

Ik help jou om je doelen te bereiken door de inzet van creatieve teksten die kloppen en lekker vlot weg te lezen zijn. Daarnaast adviseer ik je hoe jij je website kunt omzetten naar een klant of lead met de inzet van video content. Met mijn advies behaal je meer resultaat met je website. Jouw verhaal is uniek en moet gehoord en gezien worden. Laat mij je informeren en inspireren. Dat is wat ik doe.

Boodschap overdragen

Bij het vormgeven en schrijven van teksten breng ik de juiste structuur aan en voeg ik creativiteit en logica toe. Je kunt mij inschakelen voor verschillende soorten teksten, geen onderwerp is gek genoeg. Denk bijvoorbeeld aan zakelijke teksten, blogs, beleidsteksten, pakkende reclameteksten, vacatureteksten, handleidingen, persberichten en meer.

Ik zorg dat het verhaal klopt en wegleest als een prima boek. De boodschap zal hoe dan ook overgebracht worden op jouw specifieke doelgroep. Dit kan een boodschap zijn ter verheldering van je imago, visie, identiteit of het sturen van het gedrag van je bezoekers. Het is mijn uiteindelijke doel om je bezoekers te inspireren.

Met mijn Bachelor Media, Informatie & Communicatie en minor Reputatiemanagement op zak, begon ik mijn carrière als allround Copywriter voor JD Sports. Tijdens deze periode schreef ik interessante blog posts met de focus op fashion, sneakers, launches en fitness. Daarnaast nam ik interviews af met bekende namen zoals Sam Hoogland, Chahida (FitforCalis) en Robin Sterk.

Nu maakt La-Jeria deel uit van het Foxer-team om een nieuw avontuur aan te gaan!

Collaboration

From your vision, with my advice, to our plan. Let's work together to improve the online visibility of your website. It's time for your story to be told and heard. I offer you a platform.

My name is La-Jeria, a storyteller and communication advisor. I translate ideas, visions, and stories of entrepreneurs into powerful messages. Your message needs to be seen, and that can only happen if you enhance the online visibility of your website. I assist both small and medium-sized organizations and independent entrepreneurs who have a compelling story to tell but are unsure how to put it into words. Together, we create an action plan. Being visible online is a process in which content, context, and consistency play a significant role.

I help you achieve your goals by using creative texts that are concise and easy to read. Additionally, I advise you on how to convert your website into a customer or lead using video content. With my guidance, you'll achieve better results with your website. Your story is unique and deserves to be heard and seen. Let me inform and inspire you. That's what I do.

Conveying the Message

When crafting and writing texts, I bring the right structure and add creativity and logic. You can count on me for various types of texts, no subject is too unusual. Think of business texts, blogs, policy texts, captivating advertising copy, job postings, manuals, press releases, and more.

I ensure that the story aligns and reads like a great book. The message will be conveyed to your specific target audience, whether it's to clarify your image, vision, identity, or influence the behavior of your visitors. My ultimate goal is to inspire your visitors.

With my Bachelor's degree in Media, Information & Communication, and a minor in Reputation Management, I started my career as an all-around Copywriter for JD Sports. Sam Hoogland, Chahida (FitforCalis) During this period, I wrote interesting blog posts with a focus on fashion, sneakers, launches, and fitness. I also conducted interviews with well-known figures such as Sam Hoogland and Chahida (FitforCalis) and Robin Sterk.

Now, La-Jeria is part of the Foxer team, embarking on a new adventure!

 

 

DIVEA

 

 
 

 
 


 
Contact La-Jeria